หลายท่านคงทราบถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของ ผู้กองแคน

ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข

  

ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร

 

ผู้บังคับหมวด (สัญญาบัตร 1) กองร้อยรบพิเศษที่ 1

กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกโจรใต้ซุ่มยิง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550

 

ซึ่งวันที่ 28 กันยายน เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ 30 ปี

 

ถือเป็นการสูญเสียบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง

 

 

เพื่อเป็นการสืบสานอุดมการณ์

และ

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่

จึงได้มีการจัดตั้ง

“กองทุน ร.ต.อ. ธรณิศ ศรีสุข”

 

 

 

วัตถุประสงค์


เพื่อร่วมสนับสนุนเงินทุนแก่ครอบครัวของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของตำรวจตระเวนชายแดนที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นที่ไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนได้ ในพื้นที่การปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เพื่อร่วมมือกับองค์การสาธารณประโยชน์ที่ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

 

“กองทุน ร.ต.อ. ธรณิศ ศรีสุข” เป็นกองทุนเพื่อการสาธารณกุศล ที่ไม่มีการมุ่งแสวงหาผลกำไรทางการค้า หรือธุรกิจ รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

สถานที่ติดต่อ ชื่อและเลขที่บัญชีกองทุน

กองทุน ร.ต.อ. ธรณิศ ศรีสุข
47 ถนนศรีจันทร์

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-239614, 043-242502
http://www.thoranitsrisuk.com หรือ kriengsk@kku.ac.th


เลขที่บัญชี 551-404995-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

we are in diaryis.com family | developed by 7republic